Jak przygotować materiał do badań?

Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału, sposób pobrania materiału oraz czas i warunki jego transportu do laboratorium mają istotny wpływ na końcowy wynik badania. Nieprzestrzeganie obowiązujących reguł może być przyczyną uzyskania wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

Jak przygotować się do pobrania materiału do badań?

Materiały do badań mikrobiologicznych należy pobierać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii!

W wyjątkowych przypadkach, jeśli lekarz podejmie decyzję o pobraniu materiału w trakcie kuracji antybiotykowej, materiał należy pobrać bezpośrednio przed zastosowaniem następnej dawki antybiotyku, gdyż wtedy jego stężenie w surowicy krwi jest najmniejsze, oraz poinformować laboratorium o rodzaju użytego leku. Należy jednak pamiętać, że wynik tak pobranego materiału może być fałszywie ujemny.

W celu kontroli skuteczności leczenia próbkę do badań należy pobrać 7 dni po zakończeniu terapii.

UWAGA:
Wynik badania mikrobiologicznego nie może być rozpatrywany w oderwaniu od objawów klinicznych. Dlatego należy bezwzględnie zgłosić się z wynikiem
do lekarza prowadzącego.