Wybierz podkategorię

Ochrona danych osobowych

Szanowny Pacjencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polnej 33, 60-535 jest możliwy poprzez e-mail: iod@gpsk.ump.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w  Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2017.1318
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

 

Dyrektor Szpitala