Wybierz podkategorię

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2135 z póź. zm.) informuję, iż:
1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polnej 33
2)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
3)	posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4)	podanie     danych     osobowych     w     zakresie   wymaganym art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm) tj, nazwiska i imienia (imion), daty urodzenia, płci, adresu miejsca zamieszkania, numeru PESEL - jeżeli został nadany, a w przypadku noworodka - numeru PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaś w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwiska i imienia (imion) przedstawiciela ustawowego oraz adresu jego miejsca zamieszkania; jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Dyrektor Szpitala