Wybierz podkategorię

Zgłaszanie niepożądanego działania leku

Każdy przyjmowany lek może powodować niekorzystne i niezamierzone działania niepożądane, dlatego ważne jest aby wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia reakcji niewłaściwej, niepożądanej zgłosić.

Zgłoszenia może dokonać pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny
za pośrednictwem wypełnionego formularza (dostępny poniżej) i wysłać:

  • pocztą na adres Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych,
    Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
  • telefonicznie pod nr  22 49 21 301
  • faxem na nr 22 49 21 309
  • pocztą elektroniczną na adres: ndl@urpl.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub bezpłatnej aplikacji mobilnej Mobit Skaner
  • Podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu (DOSTEPNE NA ULOTCE)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.urpl.gov.pl

 

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego (do pobrania).