In Vitro

GPSK UM jest realizatorem umowy z Miastem Poznań na realizację programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020". Program obejmuje dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez Miasto Poznań.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROGRAMU URZĘDU MIASTA POZNANIA:

Warunkiem przystąpienia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego („in vitro”) w programie adresowanym dla mieszkańców miasta Poznania jest:

  1. podpisanie przez parę (partnerkę i partnera) oświadczenia o zamieszkaniu w Poznaniu

  2. wyczerpanie innych metod leczenia niepłodności prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną zapłodnienie „in vitro” jest jedyną metodą stwarzająca szansę na uzyskanie ciąży u danej pary, to okres ten może być krótszy niż  jeden rok.

  3. wiek kobiety w przedziale 20-43 lat według rocznika urodzenia.

GPSK UM jest realizatorem umowy z gminą Tarnowo Podgórne na realizację programu polityki zdrowotnej„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021"

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

a) stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

b) w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lata, a mężczyzny 25-50 lat

c) para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jest zameldowana na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);

d) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów

e) decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Kryteria wykluczenia stanowią:

a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL;

b) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);

c) nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;

d) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

e) brak macicy

f) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, wydana na podstawie przeprowadzonej diagnostyki oraz analizy przeprowadzonej dokumentacji

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/zasoby/files/bip/opieka_zdrowotna/program-in-vitro-tarnowo-podgorne.pdf

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PROCEDURY IN VITRO?

Zapraszamy na bezpłatną wizytę lekarską w celu kwalifikacji do programu  po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 61 8419 119. Przed przystąpieniem do realizacji programu „in vitro” , zgodnie z wymogami ustawowymi, należy wykonać badania laboratoryjne niezbędne do wykonania procedury – koszt pokrywają Pacjenci. Wyniki badań prosimy zabrać już na wizytę kwalifikacyjną.

Badania u kobiety:

Pomiar w surowicy krwi: Anty-HIV, HBsAg; Anty-HBc, Anty-HCV-Ab, VDRL, przeciwciał IgG i IgM przeciwko toksoplazmozie i różyczce oraz ocena stężenia AMH w surowicy. Badanie te są aktualne przez okres 3 miesięcy.

Ocena obecności Chlamydia trachomatis (metodą PCR) z kanału szyjki macicy (ważne  3 miesiące)

Wymaz cytologiczny szyjki macicy – badanie aktualne 3 lata.

 

Badania u mężczyzny:

Pomiar w surowicy krwi: Anty-HIV, HBsAg; Anty-HBc, Anty-HCV-Ab, VDRL  

Ocena obecności Chlamydia trachomatis (PCR) w moczu.

Wszystkie te badania są ważne przez 3 miesiące.

Dostarczenie wyniku oceny seminologicznej z ostatnich 6 miesięcy.

 

 

Zarówno kobieta jak i mężczyzna powinni mieć także wykonane badania grupy krwi z czynnikiem Rh.

    
W wyjątkowych sytuacjach, zależnych od stanu klinicznego danej pary lekarz specjalista podczas wizyty kwalifikacyjnej będzie mógł poprosić o wykonanie innych niezbędnych badań. Podczas tej wizyty lekarz naszego ośrodka na podstawie: zaświadczenia o dotychczasowym leczeniu, badania klinicznego oraz badań uzupełniających podejmie decyzję o kwalifikacji pary do programu zapłodnienia pozaustrojowego oraz wybierze optymalny termin  rozpoczęcia leczenia.

NA CZYM POLEGA PROCEDURA?

Procedura zapłodnienia „in vitro” polega na dokonaniu poza ustrojem kobiety zapłodnienia plemnikiem komórki jajowej, hodowli powstałego zarodka przez okres kilku dni w laboratorium i przeniesieniu tak powstałego zarodka (jego transferu) z powrotem do organizmu pacjentki. Dalszy rozwój zarodka i płodu przebiega w jamie macicy kobiety. W celu zwiększenia szansy osiągnięcia ciąży powszechnie stosuje się stymulację lekami hormonalnymi, która umożliwia uzyskanie więcej niż jednej komórki jajowej. Stymulacja hormonalna trwa kilka do kilkunastu dni i wymaga okresowych wizyt kontrolnych w naszym ośrodku. W momencie, kiedy pod wpływem terapii hormonalnej nastąpi pojawienie się odpowiedniej liczby dojrzałych pęcherzyków jajnikowych, u pacjentki przeprowadzona zostanie punkcja jajników. Wykonuje się ją w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą lekarza anestezjologa. Podczas punkcji stosowane jest krótkie, 10-15 minutowe znieczulenie dożylne, podczas którego pobierany jest płyn z każdego dostępnego pęcherzyka, pod kontrolą USG. Zabieg jest dobrze tolerowany. Pacjentka pozostaje w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności  około 3-5 godzin. W kolejnym etapie, w laboratorium embriologicznym dokonuje się zapłodnienia komórek jajowych pacjentki plemnikami męża/partnera lub w niektórych sytuacjach dawcy. Stosuje się dwie metody: klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe oraz/lub śródcytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika, określane jako ICSI. Rodzaj metody jest uzależniony od wielu czynników m.in. przyczyny niepłodności, historii uprzedniego leczenia niepłodności (w tym wyników poprzednich prób IVF), parametrów nasienia.

 

 

W kolejnych dniach w optymalnych warunkach prowadzi się hodowlę powstałych zarodków do momentu transferu lub mrożenia i w zależności od sytuacji trwa to od 2 do 6 dni. Przeniesienie zarodków do jamy macicy pacjentki (transfer) jest zabiegiem mało inwazyjnym polegającym na umieszczeniu jednego lub dwóch powstałych zarodków w jamie macicy przy wykorzystaniu odpowiednich cewników. Zabieg ten nie wymaga znieczulenia. Ilość podawanych zarodków (1 lub 2) zależy od wieku pacjentki oraz sytuacji klinicznej. W sytuacji, gdy rozwinie się większa liczba zarodków (ponad te przeniesione do macicy), po osiągnięciu przez nie odpowiedniego stadium rozwojowego, są one zamrażane i przechowywane w odpowiednich pojemnikach w ciekłym azocie, do momentu ich późniejszego wykorzystania.

Koszt procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro wynosi 7510,00 - Miasto Poznań dofinansowuje kwotę 5000zł.