Wybierz podkategorię

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa i ginekologii

27/09/2021

Poznań, dnia 27.09.2021 r.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (60-535) przy ul. Polnej 33,działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz.295 t.j.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2, i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 t.j.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt, Ginekologiczno-Położniczej, Endokrynologii Ginekologicznej, Seksuologii i Patologii Współżycia, Patologii Ciąży, Diabetologicznej dla Ciężarnych, Patofizjologii Szyjki Macicy, Onkologii Ginekologicznej, Menopauzy i Osteoporozy Kobiet, USG i Badań Prenatalnych, Niepłodności, Uroginekologicznej (specjalistyczne usługi medyczne 85121200-5; usługi ambulatoryjne 85143000-3,

Czas trwania umowy: od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.10.2023r,

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekretariacie Dyrektora w godz. od 8.30 do 14.00 oraz na stronie internetowej:www.gpsk.am.poznan.pl

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33 , w pokoju nr 317 - Kancelaria Ogólna mieszcząca się w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala, wejście D1 lub drogą pocztową, lub drogą elektroniczną na adres : ezyczkowska@gpsk.emu.edu.pl,  do dnia 23.10.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 23.10.2021r. godz. 12.00, siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33, Sekretariat Dyrektora  w budynku Szpitala, wejście od ul. Polnej, parter

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania  protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2020 r. poz.295 t.j.)oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 t.j.)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oferta

Umowa

Warunki szczegółowe