Wybierz podkategorię

Aplikacja "Mama i Dziecko"

Regulamin i polityka prywatności Aplikacji Mama i dziecko

LINK DO APLIKACJI

Aplikacja "Mama i Dziecko" powstała w ramach projektu "Usługi elektroniczne w GPSK Poln@"

Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

 1. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Polityka Prywatności - dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu.

Administrator - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Aplikacja  - aplikacja mobilna dla systemu Android i iOS stworzona i utrzymywana przez Administratora.

Zawartość - wszelkie informacje i materiały multimedialne związane tematem ciąży, porodu, narodzin dziecka i późniejszej opieki nad nim, a także struktura informatyczna, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub ich przedstawienia umieszczone w Aplikacji przez Administratora

Użytkownik - osoba, która może korzystać z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.

 • Postanowienia Ogólne
  1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Aplikacji jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań w imieniu, którego działa Dyrektor Szpitala,
  2. Aplikacja jest udostępniana poprzez sklep systemu Android i iOS. Aplikacja powstała w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z Zawartością. Korzystanie z Aplikacji w innym celu w tym kopiowanie i udostępnianie jej treści stanowi działanie zabronione i narusza prawa autorskie Administratora lub Użytkowników.
  3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie przy pomocy mobilnych urządzeń z systemem iOs i Android z dostępem do sieci Internet.
  4. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do pobrania i korzystania z Aplikacji.
  5. Wszelkie prawa do Aplikacji i Zawartości stanowią własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
  6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Aplikacji, utrudniałyby dostęp do Aplikacji lub Zawartości. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub działań zagrażających ich prawom i/lub interesom.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Aplikacji wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Zawartości.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki.

 

 • Korzystanie z Aplikacji
  1. Korzystanie z Aplikacji oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością
  2. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i nieodpłatne.
  3. Korzystanie z Aplikacji dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu.
  4. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Aplikacji, o czym poinformuje w postaci informacji umieszczonej w Aplikacji.

 

 • Odpowiedzialność
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, działań lub zaniechań dostawców usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji na urządzeniu, które nie spełnia wymagań technicznych.

 

 • Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań w imieniu, którego działa Dyrektor Szpitala.
  2. W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym Użytkownik może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl.
  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zainstalowania i korzystania z Aplikacji tj. uzyskania dostępu do wszelkich informacji i materiałów multimedialnych związanych z tematem ciąży, porodu, narodzin dziecka i późniejszej opieki nad dzieckiem, a także struktury informatycznej, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub ich przedstawienia umieszczone w Aplikacji przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z warunkami sklepu Apple i Google (art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  4. Dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, tydzień ciąży lub plan porodu będą przetwarzane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika, nie będą udostępnione Administratorowi oraz podmiotom prowadzącym nadzór techniczny nad właściwym działaniem samej aplikacji. Dostęp do formularza opinii może pozyskać firma, która tworzyła Aplikację dla Administratora, przy czym informacje takie są anonimowe.
  5. Dane osobowe Użytkownika w zakresie, o których mowa w punkcie lit. b będą przechowywane przez okres określony przez sklep Apple i Google
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia  ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Odinstalowanie Aplikacji spowoduje usunięcie danych.
  7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna za uzasadnione, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować cel, o którym mowa powyżej.
  9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w Aplikacji są własnością Administratora. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje Administratorowi.
  2. Całość prezentowanej Aplikacji stanowi własność Administratora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z poźn. Zm.). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Administratora
  3. Informujemy, że publikowane w Aplikacji treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Administrator dokłada starań, aby publikowane w Aplikacji treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści, ponieważ korzystanie z treści dostępnych w Aplikacji nie zastąpi wizyty u lekarza.
  4. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Aplikacji.
  5. Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie.
  6. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora